DIPLOMA PROGRAMME – matura międzynarodowa

O absolwentów IB Diploma zabiegają uczelnie wyższe z całego świata wiedząc, jakich dobrych studentów mogą pozyskać. Świadczy to o wysokim poziomie i skuteczności edukacji proponowanej przez International Baccalaureate Organization (IBO).
Open Future Bilingual High School rusza już od września tego roku. Dzięki programowi IBO w zakresie Diploma Programme jako szkoła możemy przygotować naszych uczniów do zdania Matury Międzynarodowej. Od początku swej działalności wdrażamy filozofię i metodykę pracy IBO, a także przeprowadzamy szkolenia nauczycieli w tym zakresie.

IB Diploma to program nauczania, obejmujący dwa ostatnie lata szkoły średniej i kończący się egzaminem maturalnym. Dyplom International Baccalaureate honorowany jest przez wszystkie uczelnie w Polsce i w ponad 100 krajach świata, a wyniki końcowe uzyskane z poszczególnych przedmiotów przeliczane są w bardzo korzystnej dla ucznia skali procentowej. Uczniowie pracują metodą projektów badawczych, obejmujących sześć grup przedmiotowych:

Przedmioty obowiązkowe:

  • language A – język ojczysty
  • language B – drugi język
  • mathematics – matematyka

Przedmioty do wyboru, z każdej grupy przedmiotowej po jednym przedmiocie:

  • sciences – fizyka, chemia, biologia
  • humanities – historia, geografia, środowisko, psychologia
  • arts – plastyka, muzyka, taniec, dodatkowy język

Nauka w programie IB odbywa się w języku angielskim, z wyjątkiem lekcji języka ojczystego i innych wybranych języków. Trzy z wybranych przedmiotów uczeń realizuje na poziomie wyższym (około 6h tygodniowo) i trzy na poziomie niższym (około 4h tygodniowo).

Uczniowie przygotowują eseje z poszczególnych przedmiotów, prowadzą badania, wykonują doświadczenia, które są następnie przez nich analizowane, opisywane i oceniane wewnętrznie przez nauczycieli w szkole, a także zewnętrznie przez ekspertów IBO.

Ponadto obowiązkowy jest przedmiot „Teoria wiedzy” – Theory of knowledge, na którym uczeń zapoznaje się z metodami analizy informacji i logiki praktycznej, nabywając umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia.
W ramach programu uczniowie przygotowują także Extended Essay – to taka mała praca dyplomowa – esej badawczy, na wybrany przez ucznia temat o znaczeniu globalnym np. związany z ochroną środowiska, czy fair trade. W tej pracy sprawdzana jest umiejętność samodzielnego analizowania problemu, wyciągania wniosków, formułowania i precyzowania myśli.
Aby ukończyć Diploma Programme, każdy uczeń uczestniczy w CAS – Creativity, Action, Service. Jest to program na rzecz własnego rozwoju: artystycznego, fizycznego i społecznego. Uczeń zobowiązany jest do podejmowania różnych działań pozaszkolnych dowodzących jego ogólnego rozwoju twórczego, aktywności fizycznej i umiejętności niesienia pomocy innym. Ta część programu służy kształceniu ludzi odpowiedzialnych i wrażliwych.