O Liceum
15 maj 2013

Uruchomienie liceum nastąpi w roku szkolnym 2018/2019.

W Liceum Open Future International School będziemy prowadzić edukację w systemie International Baccalaureate, czyli prowadzącym do zdania Matury Międzynarodowej.

Rekrutacja do liceum jest już rozpoczęta. Zapraszamy wszystkich chętnych do przysyłania swoich zgłoszeń na adres mailowy: rekrutacja@openfuture.edu.pl z tematem liceum.

O przyjęciu decyduje:

– kolejność zgłoszeń

– wynik końcowego egzaminu gimnazjalnego

– średnia ze świadectwa

– rozmowa z psychologiem-pedagogiem i dyrektorem szkoły

W ciągu roku szkolnego Open Future International School będzie prowadzić warsztaty dla przyszłych licealistów, aby mogli zobaczyć na czym polega nauka w systemie nauczania IB.

Informacje o takich warsztatach będą zamieszczane na stronie www szkoły oraz rozsyłane
w newsletterze, dlatego zachęcamy do zapisania się do newslettera (po lewej stronie na dole).

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat jak będzie wyglądać nauka
w Liceum Open Future International School:

DIPLOMA PROGRAMME– międzynarodowa matura

O absolwentów IB Diploma zabiegają uczelnie wyższe z całego świata, wiedząc jakich dobrych studentów mogą pozyskać. Świadczy to o wysokim poziomie i skuteczności edukacji proponowanej przez International Baccalaureate Organization.
Open Future International School planuje otwarcie Liceum w 2015 roku. Wraz z rozpoczęciem działalności szkoła podejmie starania o uzyskanie statusu kandydata do programu IBO w zakresie Diploma Programme prowadzącego do zdania matury międzynarodowej. Od początku swej działalności będzie wdrażać filozofię i metodykę pracy IBO, a także przeprowadzi szkolenia nauczycieli w tym zakresie.

IB Diploma to program nauczania, obejmujący dwa ostatnie lata szkoły średniej i zakończony egzaminem maturalnym. Dyplom International Baccalaureate honorowany jest przez wszystkie uczelnie w Polsce i w ponad 100 krajach świata, a wyniki końcowe uzyskane
z poszczególnych przedmiotów przeliczane są w bardzo korzystnej dla ucznia skali procentowej. Uczniowie pracują metodą projektów badawczych, obejmujących sześć grup przedmiotowych:

Przedmioty obowiązkowe:

  • language A – język ojczysty
  • language B – drugi język
  • mathematics – matematyka

Przedmioty do wyboru, z każdej grupy przedmiotowej po jednym przedmiocie:

  • sciences – fizyka, chemia, biologia
  • humanities – historia, geografia, środowisko, psychologia
  • arts – plastyka, muzyka, taniec, dodatkowy język

Nauka w programie IB odbywa się w języku angielskim, z wyjątkiem lekcji języka ojczystego i innych wybranych języków. Trzy z wybranych przedmiotów uczeń realizuje na poziomie wyższym (około 6h tygodniowo) i trzy na poziomie niższym (około 4h tygodniowo).

Uczniowie przygotowują eseje z poszczególnych przedmiotów, prowadzą badania, wykonują doświadczenia, które są następnie przez nich analizowane, opisywane i oceniane wewnętrznie przez nauczycieli w szkole, a także zewnętrznie przez ekspertów IBO.

Ponadto obowiązkowy jest przedmiot teoria wiedzy – Theory of knowledge, na którym uczeń zapoznaje się z metodami analizy informacji i logiki praktycznej, nabywając umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia.
W ramach programu uczniowie przygotowują także Extended Essay – to taka mała praca dyplomowa – esej badawczy, na wybrany przez ucznia temat o znaczeniu globalnym np. związany z ochroną środowiska, czy fair trade. W tej pracy sprawdzana jest umiejętność samodzielnego analizowania problemu, wyciągania wniosków, formułowania i precyzowania myśli.
Aby ukończyć Diploma Programme, każdy uczeń uczestniczy w CAS – Creativity, Action, Service  jest to program na rzecz własnego rozwoju: artystycznego, fizycznego i społecznego. Uczeń zobowiązany jest do podejmowania różnych działań pozaszkolnych dowodzących jego ogólnego rozwoju twórczego, aktywności fizycznej i umiejętności niesienia pomocy innym. Ta część programu służy kształceniu ludzi odpowiedzialnych i wrażliwych.

 

http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html