Program IB
15 maj 2013

MIDDLE YEARS PROGRAMME W GIMNAZJUM OPEN FUTURE

Gimnazjum Open Future International School zostanie uruchomione we wrześniu 2015 roku. Już teraz trwa nabór do klas I. Wraz z rozpoczęciem działalności szkoła podejmie starania o uzyskanie statusu kandydata do programu IBO w zakresie Middle Years Programme. Od początku swej działalności będzie wdrażać filozofię i metodykę pracy IBO, a także przeprowadzi szkolenia nauczycieli w tym zakresie. Czym zatem będzie się różnić od innych szkół?

Gimnazjum Open Future zarejestrowane jest jako placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że:

 • nauczyciele będą musieli posiadać takie same kwalifikacje, jak w każdej innej tego typu szkole
 • wiedza, jaką będą nabywać uczniowie, będzie identyczna.
 • uczniowie będą przygotowani do testu gimnazjalisty

Nie ma tu więc żadnych rewolucji, ponieważ szkoła będzie pod nadzorem Kuratorium Oświaty, jak każda inna. Nowością jest sposób, w jaki dzieci będą uczone i efekty założonej metodyki. Nie wszyscy bowiem wiedzą, ża Ustawa o Oświacie nakazuje i owszem, czego szkoła ma nauczyć, ale w żadnym wypadku nie mówi, jak nauczyciele powinni tą wiedzę uczniom pomóc przyswoić. Wiele się ostatnio mówi, że tradycyjne nauczanie nie przystaje zupełnie do dzisiejszych czasów, a napewno nie spełni oczekiwań przyszłego rynku pracy. Czy zatem zmiana sposobów nauczania to ryzyko, czy szansa na lepszy start ucznia?

Nauczanie przez doświadczenie

W wielu krajach na świecie, ale także i w niektórych szkołach w Polsce, stosuje się naukę przez doświadczenia. Na czym to polega i dlaczego tak świetnie się sprawdza ww współczesnej edukacji?

Najlepiej zrozumieć to na przykładzie, powiedzmy lekcji o demokracji. Jak wiemy mamy dwa typy demokracji: pośrednia i bezpośrednia. W tradycyjnej szkole dzieci dostaną 2 regułki do zapamiętania, będą musieli je powtórzyć w domu po to, żeby na teście uzupełnić kropeczki w tekście odpowiednimi słowami. Kto dobrze uzupełni, ten dostanie dobrą ocenę. Badania niestety pokazują, że już po 3 tygodniach od testu większość dzieci nie będzie już pamiętać nic z tej wiedzy, choć ofijalnie będzie ona zaliczona. Co więcej, jeślu zapytamy uczniów, który system według nich lepiej funkcjonowałby w Krakowie, gdyby nasze miasto stało się samodzielne na wzór polis starożytnej Grecji, większość z nich nie będzie wiedziała, jak odpowiedzieć. No cóż, tego nie było w książce ;). Nie o to taką edukację nam chodzi.

Kierując się metodyką IBO nauczyciel da zadanie w klasie, aby uczniowie zdecydowali o rozwiązaniu jakiegoś problemu. Na przykład czy pojadą na zieloną szkołę w góry, czy nad jezioro? Po dyskusji na forum klasy zagłosują wszyscy (demokracja bezpośrednia). Przyjmijmy, że wybiorą góry. Następnie nauczyciel poprosi uczniów, żeby wybrali spośród siebie 5 przedstawicieli, którzy wyjdą z klasy i ustalą między sobą w drodze głosowania, czy spróbujemy zdobyć całą klasą szczyt górski. Następnie uczniowie podyskutują, jak się czuli w obu przypadkach jako osoby, których los się ważył, omówią zalety i wady każdego typu demokracji. Doświadczenia nauczycieli ze szkół IB mówią, że tak zdobytą wiedzę absolwenci w dużej części zachowują w głowach na długo. Co więcej, uczy ich to, że nauka jest przyjemnością i że dotyczy realnych sytuacji życiowych, a więc jest cenna i potrzebna. To daje im fantastyczną, wewnętrzną motywację do nauki, nie tylko w szkole. Czy wszystkiego da się w ten sposób nauczyć? Oczywiście, że nie. Pewne rzeczy trzeba wykuć na pamięć. Ale im lepszy nauczyciel, tym więcej pomysłów.

Uczniowie pracują w grupach metodą interdyscyplinarnych projektów badawczych, obejmujących osiem grup przedmiotowych:

 • language A – język ojczysty
 • language B – język angielski
 • mathematics – matematyka
 • sciences – fizyka, chemia, biologia
 • humanities – historia, geografia
 • arts – plastyka, muzyka, taniec, dodatkowy język
 • physical education – wychowanie fizyczne
 • technology – informatyka i technika

Program zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, świadomości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem, co realizowane jest przez pięć obszarów uczniowskiej aktywności, w obrębie których poszukują połączeń między różnymi przedmiotami. Należą do nich następujące ścieżki tematyczne:

 1. Zachęta do uczenia się – uczeń wyrabia sobie właściwy stosunek do wiedzy i jej przyswajania ucząc się dyscypliny naukowej, rozwija umiejętności, podejmuje odpowiedzialne decyzje i rozwiązuje problemy naukowe
 2. Wspólnota i służba społeczeństwu – dziecko uczy się pracy na rzecz innych, współpracy z otaczającą go społecznością
 3. Człowiek twórca – uczeń poznaje wpływ człowieka na otaczający go świat, dowiaduje się w jaki sposób może go zmieniać na lepsze
 4. Troska o środowisko – uczeń poznaje środowisko, w którym funkcjonuje, poszerza swoją świadomość ekologiczną
 5. Zdrowie i edukacja społeczna – uczeń uświadamia sobie potrzebę troski o zdrowie własne i innych, poszerza świadomość obywatelską, uczy się odpowiedzialności za swoje działania.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ nowoczesny świat potrzebuje ludzi z inicjatywą, którzy starają się zrozumieć, jak funkcjonuje. Dzięki takiemu nauczaniu absolwent jest gotowy do działania w zespole, komunikowania się z innymi jego członkami i inspirowania ich do działania. Potrafi rozwiązać problem, który trapi społeczność, w której żyje.

Ścieżki tematyczne pozwalają uczniom nie tylko zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności, ale także zrozumieć związki między nauczanymi przedmiotami i zjawiskami codziennego życia.

Program zakończony jest indywidualnym projektem interdyscyplinarnym, realizowanym w obszarze w/w ścieżek tematycznych, który uczeń prezentuje w języku angielskim.

PROFIL UCZNIA – CZYLI JAKIM CZŁOWIEKIEM JEST ABSOLWENT PROGRAMU IB

Edukacja w szkole IB to nie tylko nabywanie wiedzy. Jednym z najważniejszych celów, jakie nakładają sobie szkoły podążające tą ścieżką, jest kształtowanie bardzo ważnych 10 cech w uczniach, które zostały zebrane w Profil Ucznia IB. Cechy te odpowiednio rozwinięte i uświadomione uczniom przydadzą im się w życiu niezależnie od tego, co będą robić.

 • badający (inquirers) – rozwijanie wrodzonej ciekawości świata
 • wszechstronny (knowledgeable) – odkrywanie i poznawanie pojęć, idei i spraw o znaczeniu zarówno lokalnym jak i globalnym
 • myślący (thinkers) – krytyczne i kreatywne myślenie, podejmowanie etycznych decyzji;
 • komunikujący się (communicators) – uczniowie rozumieją i wyrażają idee oraz przekazują informacje w sposób zdecydowany i twórczy w więcej niż jednym języku i za pomocą różnych sposobów komunikacji;
 • kierujący się zasadami (principled) – uczniowie cechują się sprawiedliwością, uczciwością, szczerością i szacunkiem wobec innych jednostek oraz grup społecznych, biorą odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje;
 • otwarci (open – minded) – rozumieją i cenią swoją kulturę oraz historię, ale jednocześnie są otwarci na wartości i tradycje innych osób oraz społeczności;
 • opiekuńczy (caring) – wykazują się empatią, współczuciem i szacunkiem wobec potrzeb i uczuć innych;
 • podejmujący ryzyko (risk – takers) – podchodzą do nowych sytuacji z odwagą i rozmysłem, wykazują niezależność w podejmowaniu nowych zadań, odkrywaniu nowych ról oraz kreowaniu pomysłów. Odważnie wyrażają swoje przekonania i bronią ich;
 • dbający o równowagę (balanced) – rozumieją znaczenie równowagi intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej w celu osiągnięcia dobrego samopoczucia – swojego i innych;
 • refleksyjni (reflective) – potrafią ocenić i zrozumieć swoje słabe i mocne strony w celu poprawy efektywności swojej nauki i wspierania własnego rozwoju osobistego.

Każdy człowiek w miejszym lub większym stopniu wykazuje wymienione cechy. Warto jednak już na etapie szkoły uświadomić dzieciom, że można być otwartym, co to znaczy i jakie z tej cechy płyną korzyści. To samo odnosi się do każdego pozostałego atrybutu ucznia IB.

http://credit-n.ru/vklady.html