Stypendium

Złóż aplikację do naszego Programu Stypendialnego i ubiegaj się o dofinansowanie kształcenia swojego dziecka.

Jeżeli szczególnie zależy Ci na zapewnieniu najlepszej przyszłości dla Twojego dziecka, bo widzisz, jakie jest uzdolnione i czujesz, że może zostać kimś naprawdę wielkim, a obawiasz się, że nie będzie Cię stać na opłacenie kosztów nauki w Open Future International School and Preschool, nadal masz szansę!

Stypendium przyznawane jest w formie rabatu na czesne na okres jednego roku szkolnego, na mocy umowy o kształcenie i nie przysługuje w formie gotówkowej. Co roku istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium, jednak złożenie takiego wniosku nie jest gwarancją otrzymania stypendium. Pierwszeństwo mają dzieci wykazujące się ponadprzeciętnymi zdolnościami oraz umiejętnościami.

Stypendium może obejmować:

 • całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat czesnego
 • możliwość ubiegania się o rozłożenie opłaty wpisowej na dwie raty

Stypendium nie obejmuje opłat obowiązkowych za:

 • opłatę wpisową
 • płatne badania pedagogiczne
 • za zajęcia basenowe (dotyczy klas 1-3)
 • wycieczki szkolne, zielone szkoły
 • wyżywienie
 • dodatkowo płatne zajęcia dodatkowe i wyrównawcze organizowane na terenie szkoły.

Zainteresowani aplikowaniem do programu stypendialnego,
powinni w wyznaczonym terminie złożyć podanie o stypendium wraz z uzasadnieniem i załącznikami:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez oboje rodziców / opiekunów prawnych lub jedynego sprawującego władzę rodzicielską rodzica / opiekuna prawnego w poprzednim roku kalendarzowym
 • Dokument potwierdzający sprawowanie władzy rodzicielskiej wyłącznie przez jednego rodzica (wyrok sądu, akt zgonu, inny) – obowiązkowe w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów bądź innego wsparcia finansowego od drugiego rodzica dziecka lub pisemne oświadczenie o braku otrzymywania środków finansowych od drugiego rodzica – w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica
 • Dokumenty potwierdzające szczególne uzdolnienia lub osiągnięcia dziecka.

Umowa o kształceniu dziecka jest podpisywana po przyznaniu stypendium.