Stypendium

ZŁÓŻ APLIKACJĘ DO NASZEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO I UBIEGAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA SWOJEGO DZIECKA.

Jeżeli szczególnie zależy Ci na zapewnieniu jak najlepszej przyszłości dla Twojego dziecka, bo widzisz, jakie jest uzdolnione i czujesz, że może zostać kimś naprawdę wielkim, a obawiasz się, że nie będzie Cię stać na opłacenie czesnego za naukę w Open Future International School, skorzystaj z naszego programu stypendialnego i zapewnij swojemu dziecku dobry start w przyszłość.

STYPENDIUM MOŻE OBEJMOWAĆ:

 • całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat czesnego
 • możliwość ubiegania się o rozłożenie opłaty wpisowej na dwie raty

STYPENDIUM NIE OBEJMUJE OPŁAT OBOWIĄZKOWYCH ZA:

 • opłatę wpisową
 • płatne badania pedagogiczne
 • płatne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i angielskiego
 • obowiązkowe zajęcia basenowe
 • zielone szkoły
 • obowiązkowe wyżywienie
 • dodatkowo płatne zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły
 • obowiązkowy mundurek szkolny

Rodzice zainteresowani aplikowaniem do programu stypendialnego proszeni są o złożenie podania o stypendium wraz z uzasadnieniem i załącznikami:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez oboje rodziców / opiekunów prawnych lub jedynego sprawującego władzę rodzicielską rodzica / opiekuna prawnego w poprzednim roku kalendarzowym
 • Dokument potwierdzający sprawowanie władzy rodzicielskiej wyłącznie przez jednego rodzica (wyrok sądu, akt zgonu, inny) – obowiązkowe w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów bądź innego wsparcia finansowego od drugiego rodzica dziecka lub pisemne oświadczenie o braku otrzymywania środków finansowych od drugiego rodzica – w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica
 • Dokumenty potwierdzające szczególne uzdolnienia lub osiągnięcia dziecka.

Umowa o kształceniu dziecka jest podpisywana po przyznaniu stypendium, a umowa stypendialna zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. najdłużej na czas obowiązywania umowy o kształcenie.

Podania o stypendium rozpatrywane są do 31.05 każdego roku szkolnego. Termin ten może ulec zmianie na wskutek decyzji  Organu Prowadzącego.